Laksens liv

Laksen starter livet i ferskvann. Der lever den noen år før den svømmer langt ut på havet for å spise seg stor og sterk, så den klarer ferden tilbake til elva der den ble født og gytingen. De fleste dør etter gytingen, men enkelte kan greie å gå ut i havet igjen, og kanskje komme tilbake for å gyte flere ganger. Oppdrettslaksen får så mye mat den vil, fraktes med båt ut på havet, og tas godt vare på. Derfor vokser den raskere, og de fleste fiskene klarer seg til de er voksne, i motsetning til i naturen, der de fleste laks dør allerede i yngel-stadiet. laksen liv egg foto FHL 

Egg

 
Laksens liv starter i ferskvann - melke og rogn blandes og de befruktede eggene begynner sin utvikling. I naturen skjer dette når laksen vandrer opp i elvene på høsten. Hunnen graver et "rede" på bunnen, og egget ligger der gjennom vinteren og klekkes på våren. I oppdrett skjer dette i egne landbaserte anlegg. Melke og rogn fra utvalgte stamfisk blandes, og etter ca. en måned får man øye-rogn. Da vises øyene til yngelen som svarte prikker inne i egget. Etter omtrent to måneder klekkes egget og man får en yngel.

 laksens liv plommesekk foto FHL

Yngel

 
Når egget klekkes er ikke yngelen ferdig utviklet, og den er ikke i stand til å ta til seg føde. Den første måneden ligger yngelen rolig og lever av næringen i en sekk på magen, plommesekken. Deretter må den finne mat selv. I naturen er laksen svært utsatt i denne fasen, og mange blir mat for fisk og fugler. I oppdrett må man også passe godt på yngelen slik at den får riktig mat og gode forhold ellers. Fisken er yngel i omtrent ett år, da er den blitt rundt 100 gram og har tilpasset seg livet i saltvann. Den kalles da smolt og kan settes ut i en åpen mære i havet. I naturen varer ofte yngel-stadiet noe lenger, det tar rundt to og et halvt år før smolten begynner å samle seg til stimer og svømmer ut i havet.

 laksens liv foto thomas bjorkan yngel
Foto: Thomas Bjørkan

Laks

 
I naturen svømmer mye laks langt - mange helt til Færøyene eller Grønland. Laksen er en rovfisk, den lever av å spise andre fiskeslag. I oppdrettsanleggene får laksen fór som ofte er laget av mange av de samme fiskeartene som den spiser i naturen. Laksen vokser raskt i denne fasen - det tar over ett år før yngelen er blitt 100 gram, men når den slaktes ett og et halvt år senere er den i gjennomsnitt 5 kg. På dette stadiet begynner laksen å bli kjønnsmoden. I oppdrett slaktes fisken før dette skjer, fordi kjønnsmodning fører til dårligere kvalitet på fisken. I naturen vandrer den kjønnsmodne laksen opp i elva der den ble født for å gyte, og mesteparten av laksen dør etter gytingen. Enkelte vill-laks kan imidlertid overleve i ferskvann gjennom vinteren, for så å vandre tilbake til havet når våren kommer. I spesielle tilfeller kan laksen bli opp til 1,5 meter lang og 35 kg.

 laksens liv laks foto thomas bjorkan
Foto: Thomas Bjørkan